KRINGKOOP, een bijzonder bedrijf

 

De Kringkoop is een bijzonder bedrijf. In onze winkel verkopen we goede tweedehands spullen die heel en schoon zijn. Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen en apparaten, speelgoed, het is er allemaal. In alle mogelijke stijlen en uit verschillende tijdsperioden.

Dankzij Kringkoop komt er minder afval in de verbrandingsovens terecht. Wij zorgen ervoor dat er jaarlijks duizenden kilo’s aan artikelen die mensen niet meer nodig hebben door andere mensen worden hergebruikt. Daarmee dragen we bij aan een duurzame wereld.

In ons bedrijf werken bijzondere mensen die samen hecht team vormen. Het zijn veelal mensen voor wie niet eenvoudig is om werk te vinden en die soms extra begeleiding nodig hebben. Bij ons voelen ze zich thuis, samen met vrijwilligers en begeleiders. Iedereen werkt bij ons naar zijn of haar eigen kunnen in een eigen tempo. Daarmee zorgen we ervoor dat mensen duurzaam deelnemen aan de samenleving. 

De Kringkoop maakt geen winst. Het geld dat we verdienen gebruiken we volledig om mensen aan passend werk te helpen. 

MISSIE EN VISIE

Missie

Kringkoop staat voor sociaal ondernemerschap op grond waarvan wij een bedrijf willen zijn dat een infrastructuur biedt voor sociale activering.
Wij bieden werkgelegenheid aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bijzondere groep mensen willen wij middels zinvolle arbeid ondersteunen in hun ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid.
Wij stimuleren hergebruik van producten en materialen, daarmee leveren wij een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke voorzieningen in woon- en leefmilieu.

Wij leveren een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval.

 

Visie

Kringkoop staat voor sociaal ondernemerschap.
Wij werken met een gezonde bedrijfsvoering , waarbij de continuïteit van onze organisatie gewaarborgd is.
De inkomsten komen voort uit de omzet van de winkel en het bedrijf.  Het gaat hierbij om de verkopen in de winkel, directe verkoop van grondstoffen zoals textiel en oud ijzer, alsmede vergoedingen die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomsten en die wij ontvangen uit hoofde van   werkzaamheden die voor de  deelnemende gemeenten worden verricht.
Tevens maken we gebruik van subsidies voor begeleid werken met looncompensatie. (compenseren van een lagere arbeidsproductiviteit van medewerkers).

Kringkoop is een professionele instelling die aan hoge kwaliteitseisen  voldoet, zoals beschreven in het keurmerk van de Branchevereniging Kringkoopbedrijven Nederland.(BKN)

Voor de bedrijfsvoering én om het gezicht naar buiten van Kringkoop vorm te geven, maken we gebruik van een winkel.  Deze winkel heeft een moderne, overzichtelijke en toegankelijke uitstraling. De winkel zal frequent  worden aangepast en continue verbeterd.

Door onze lage prijzen kunnen ook mensen met een laag inkomen in onze toegankelijke winkel terecht. We zijn er voor iedereen.

Kringkoop is een belangrijke lokale werkgever voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.