Kringkoop – Constructieweg 66 – Mijdrecht – 0297-250393

Missie en visie

STICHTING MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN WESTELIJK UTRECHT h.o.d.n. KRINGKOOP

Missie
Kringkoop staat voor sociaal ondernemerschap op grond waarvan wij een bedrijf willen zijn dat een infrastructuur biedt voor sociale activering.
Wij bieden werkgelegenheid aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bijzondere groep mensen willen wij middels zinvolle arbeid ondersteunen in hun ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid.
Wij stimuleren hergebruik van producten en materialen, daarmee leveren wij een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke voorzieningen in woon- en leefmilieu.
Wij leveren een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval.

Visie
Kringkoop staat voor sociaal ondernemerschap.
Wij werken met een gezonde bedrijfsvoering , waarbij de continuïteit van onze organisatie gewaarborgd is.
De inkomsten komen voort uit de omzet van de winkel en het bedrijf. Het gaat hierbij om de verkopen in de winkel, directe verkoop van grondstoffen zoals textiel en oud ijzer, alsmede vergoedingen die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomsten en die wij ontvangen uit hoofde van werkzaamheden die voor de deelnemende gemeenten worden verricht.
Tevens maken we gebruik van subsidies voor begeleid werken met looncompensatie. (compenseren van een lagere arbeidsproductiviteit van medewerkers).
Kringkoop is een professionele instelling die aan hoge kwaliteitseisen voldoet, zoals beschreven in het keurmerk van de Branchevereniging Kringkoopbedrijven Nederland.(BKN)
Voor de bedrijfsvoering én om het gezicht naar buiten van Kringkoop vorm te geven, maken we gebruik van een winkel. Deze winkel heeft een moderne, overzichtelijke en toegankelijke uitstraling. De winkel zal frequent worden aangepast en continue verbeterd.
Door onze lage prijzen kunnen ook mensen met een laag inkomen in onze toegankelijke winkel terecht. We zijn er voor iedereen.

Kringkoop is een belangrijke lokale werkgever voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.